B&P Recycling è in regime di AUA

(Autorizzazione Unica Ambientale)